مناقصات

مناقصات در حال برگزاری و یا برگزار شده صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان به شرح ذیل است:

شماره سريال نام مناقصه تاريخ انتشار مهلت دريافت اسناد تاريخ بازگشايي مبلغ ضمانت توضيحات فايل ضميمه مناقصه ارسال درخواست
7نهال کاری و احداث فضای سبز1394/11/051394/11/251394/11/2610،000،000نهال کاری و احداث فضای سبز- مشاهده فرم ارسال مدارک
6احداث و استقرار واحد آزمایش مکانیک خاک1394/10/291394/11/171394/11/1810،000،000احداث و استقرار واحد آزمایش مکانیک خاک- مشاهده فرم ارسال مدارک
5اجرای عملیات راهسازی معابر داخلی و محوطه سازی سایت1394/04/151394/05/051394/05/06300،000،000اجرای عملیات راهسازی معابر داخلی و محوطه سازی سایت- مشاهده فرم ارسال مدارک
4احداث خط انتقال برق1393/09/151393/10/071393/10/0830،000،000احداث خط انتقال برق از روستای جهان آباد تا محل سایت- مشاهده فرم ارسال مدارک
3حمل و نصب کانکسهای اداری سایت1393/09/151393/10/051393/10/0650،000،000حمل و نصب کانکسهای اداری سایت- مشاهده فرم ارسال مدارک
2احداث دیوار بتنی پیش ساخته حصار سایت1393/09/151393/10/051393/10/0660،000،000احداث دیوار حصار سایت- مشاهده فرم ارسال مدارک
1احداث مخزن هوایی 30 متر مکعبی1393/08/081393/08/271393/08/2810،000،000احداث مخزن هوایی به ظرفیت 30 مترمکعب به ارتفاع 12 متر- مشاهده فرم ارسال مدارک

شماره سريال:2
نام مناقصه:احداث دیوار بتنی پیش ساخته حصار سایت
تاريخ انتشار :1393/09/15
مهلت دريافت اسناد:1393-10-05
تاريخ بازگشايي :1393/10/06
مبلغ ضمانت :60،000،000
توضيحات:احداث دیوار حصار سایت
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:3
نام مناقصه:حمل و نصب کانکسهای اداری سایت
تاريخ انتشار :1393/09/15
مهلت دريافت اسناد:1393-10-05
تاريخ بازگشايي :1393/10/06
مبلغ ضمانت :50،000،000
توضيحات:حمل و نصب کانکسهای اداری سایت
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:5
نام مناقصه:اجرای عملیات راهسازی معابر داخلی و محوطه سازی سایت
تاريخ انتشار :1394/04/15
مهلت دريافت اسناد:1394-05-05
تاريخ بازگشايي :1394/05/06
مبلغ ضمانت :300،000،000
توضيحات:اجرای عملیات راهسازی معابر داخلی و محوطه سازی سایت
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:4
نام مناقصه:احداث خط انتقال برق
تاريخ انتشار :1393/09/15
مهلت دريافت اسناد:1393-10-07
تاريخ بازگشايي :1393/10/08
مبلغ ضمانت :30،000،000
توضيحات:احداث خط انتقال برق از روستای جهان آباد تا محل سایت
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:6
نام مناقصه:احداث و استقرار واحد آزمایش مکانیک خاک
تاريخ انتشار :1394/10/29
مهلت دريافت اسناد:1394-11-17
تاريخ بازگشايي :1394/11/18
مبلغ ضمانت :10،000،000
توضيحات:احداث و استقرار واحد آزمایش مکانیک خاک
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:1
نام مناقصه:احداث مخزن هوایی 30 متر مکعبی
تاريخ انتشار :1393/08/08
مهلت دريافت اسناد:1393-08-27
تاريخ بازگشايي :1393/08/28
مبلغ ضمانت :10،000،000
توضيحات:احداث مخزن هوایی به ظرفیت 30 مترمکعب به ارتفاع 12 متر
فايل ضميمه : ندارد
شماره سريال:7
نام مناقصه:نهال کاری و احداث فضای سبز
تاريخ انتشار :1394/11/05
مهلت دريافت اسناد:1394-11-25
تاريخ بازگشايي :1394/11/26
مبلغ ضمانت :10،000،000
توضيحات:نهال کاری و احداث فضای سبز
فايل ضميمه : ندارد