صورت های مالی

صورتهای مالی صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان به شرح زیر در دسترس است:

رديف عنوان اطلاعيه سال منتهي به دانلود
1صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده)1395/12/30 - -
2گزارش افزایش سرمایه مورخ 1394/10/05 (حسابرسی شده)1394/10/05 - -
3صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده)1394/12/29 - -

عنوان اطلاعیه:صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده)
سال منتهی به:1395/12/30

-
فایل ضمیمه : ندارد
عنوان اطلاعیه:گزارش افزایش سرمایه مورخ 1394/10/05 (حسابرسی شده)
سال منتهی به:1394/10/05
دانلود:
فایل ضمیمه : ندارد
فایل ضمیمه : ندارد
عنوان اطلاعیه:صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده)
سال منتهی به:1394/12/29
دانلود:
فایل ضمیمه : ندارد
فایل ضمیمه : ندارد