ترکیب سهامداران و سرمایه شرکت

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان مبلغ چهارصدمیلیارد ریال منقسم به چهل میلیون سهم ده هزار ریالی با نام می‌باشد که ۱۰۰% آن پرداخت شده است. اسامی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک از آنها به شرکت ذیل می باشد:

ردیف

لیست سهامداران میزان سهام مبلغ سرمایه

درصد مالکیت

۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰%
۲ شرکت پترو ایمن غدیر ۳۰،۸۰۰،۰۰۰ ۳۰۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۷%
۳ اشخاص حقیقی ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳%
جمع ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰%