اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان به شرح زیر است:

آقای سعید ستایش فر


به نمایندگی از شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران

نایب رییس هیأت مدیره(غیر موظف)

آقای محمدرضا محمدرضایی

رییس هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای علیرضا مهدوی صدر

مدیرعامل

آقای عباس روستایی

عضو هیأت مدیره -معاون مالی و اداری