برگزاری جلسه بررسی PID واحد اتانول آمین با شرکت سولزر