برگزاری جلسه بررسی PFD واحد گلایکول اتر با شرکت سولزر