برگزاری جلسه بررسی PFD واحد اتانول آمین با شرکت سولزر