ترکیب سهامداران و سرمایه شرکت

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان مبلغ چهارصدمیلیارد ريال منقسم به چهل میلیون سهم ده هزار ريالی با نام می‌باشد که 100% آن پرداخت شده است. اسامی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک از آنها به شرکت ذیل می باشد:

ردیف

لیست سهامداران میزان سهام مبلغ سرمایه

درصد مالکیت

1 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 8.000.000 80،000،000،000 20%
2 شرکت حامی فولاد ایرانیان 30،800،000 308،000،000،000 77%
3 اشخاص حقیقی 1،200،000 12،000،000،000 3%
جمع 40.000.000 400،000،000،000 100%