تسهیلات جانبی

دکل مخابراتی:

منبع آب:

انتقال برق: